منوی دسته بندی

ناخودآگاه

ضمیر ناخودآگاه چیست ؟

ضمیر ناخودآگاه چیست ؟

دلیل بیشتر اتفاقاتی که برای ما رخ می دهد در ضمیر ناخودآگاهمان نهفته است. پس هر فرد باید نسبت به خودآگاه و ضمیر ناخودآگاه خود آشنایی داشته باشد تا بتواند…