منوی دسته بندی

خدا

پادکست نعمت های خدا برای ما نیست

نعمت های خدا برای ما نیست

خداوند همه انسان ها را دوست دارد و همه آنها را با مهربانی و صبر راهنمایی می کند . ولی چرا بعضی از افراد این موضوع را حس نمی کنند…