«سلام به همه همراهان شاهکار ذهن »
با دیدن این 5 ویدئو که درباره قدرت آلفا هست،
آشنایی مختصری با این قدرت بینظیر پیدا خواهید کرد .

مقدمه

 

قسمت اول
قسمت دوم
قسمت سوم
قسمت چهارم
قسمت پنجم