چگونه ما رفتار خود را انتخاب می­کنیم ?

تومان

یکی از مهم ترین سوالات زوجین در ارتباط با همسرشان این است که چگونه ما رفتار خود را انتخاب می­کنیم !

در این مقاله بصورت کاملا علمی تئوری ای را بیان می کنیم که با استفاده از آن بتوانیم بدانیم که ما چطور رفتار خودمان را انتخاب می­کنیم

و از سوی دیگر بتوانیم انتخاب های درستی را انجام بدهیم تا دچار دعوا و تعارض با اطرافیانمان نشویم!