راه های آرامش در زندگی چیست؟

تومان

راه های آرامش در زندگی را گم کرده ایم(آسودگی گم شده)

فردی را در نظر بگیرید که به دور یک درخت سیب می چرخد و مدام حرص می خورد . وقتی از او می پرسیم موضوع چیست ؟ می گوید : من سالیان سال انتظار گردو از این درخت داشتم کلی دعا کردم ولی این درخت هر سال سیب تحویل من میدهد. آیا این مسئله برای شما عجیب نیست؟ این مثال ما را در حال جستجوی راه های آرامش در زندگی نشان می دهد.