رابطه ی بین نیاز های اساسی و ازدواج خشنود

تومان

رفتار چیست ؟

آنچه تمامی ما انسان ها و موجودات زنده از ویروس گرفته تا حیوانات وحشی و اهلی ، از تولد تا مرگ انجام می دهیم انواع رفتار های گوناگون است .

اصلی ترین و مهم ترین انگیزاننده به سمت این نوع رفتار که موجب گوناگونی آن ها هم شده است و در واقع ریشه ی این گوناگونی می باشد در ژن های ما برنامه ریزی شده است .