مینی دوره آلفای ذهنی

جدیدترین دوره ها

دوره آشتی با کودک درون حسین ملت خواه

اگر میخواهید آرامش ، شادی و سلامتی را تجربه کنید باید به احساسات خود توجه کنید. ما روانشناس ها این احساسات را کودک درون می نامیم .کودک درون قدرتی همچون اتم دارد ؛ چه در جهت سازندگی و چه در جهت تخریب .
اگر یاد بگیریم که چطور از این کودک مراقبت کنیم ، می توانیم غرق در آرامش و سلامتی شویم و اگر نتوانیم با کودک درون خود درست ارتباط بگیریم ؛ افسردگی ، اضطراب ، بیماری های جسمی و ناکامی را تجربه خواهیم کرد.