این آزمون کیفیت ارتباط شما با کودک درونتان را می سنجد.