منوی دسته بندی

من حسین ملت خواه بهت یاد میدم چطور از زندگیت شاهکار بسازی و موفق بشی

[gap] [ux_banner_grid spacing=”xsmall” height=”509″ height__sm=”163″ width=”full-width” depth=”4″] [col_grid span__sm=”12″ depth=”1″] [ux_slider] [ux_banner height=”500px” bg=”892″ bg_size=”original” bg_color=”rgb(2, 2, 2)” bg_pos=”35% 58%”] [text_box width=”50″ width__sm=”58″ scale=”99″ position_x=”5″ position_x__sm=”0″ position_y=”20″ position_y__sm=”50″]

سلام به شاهکار ذهن خوش آمدید

من حسین ملت خواه هستم

بهتون یاد میدم ، عاشق خودتون باشید تا از زندگی تون شاهکار بسازید .

[divider align=”left”] [button text=”این دوره رایگان رو از دست نده” color=”white” style=”outline” size=”larger” link=”https://shahkarezehn.com/self-esteem-free-course/”] [/text_box] [/ux_banner] [ux_banner height=”500px” bg=”899″ bg_size=”original” bg_color=”rgb(255, 255, 255)” bg_pos=”28% 40%” hover=”zoom-fade”] [text_box width=”49″ scale=”99″ position_x=”95″ position_y=”95″ position_y__sm=”50″ text_align=”left”]

آزمون های روانشناسی

خودت رو بسنج

[divider align=”center”] [button text=”صفحه ی آزمون ها” style=”outline” size=”larger” link=”https://shahkarezehn.com/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%87%d8%a7/”] [/text_box] [/ux_banner] [/ux_slider] [/col_grid] [col_grid span=”4″ span__sm=”12″ depth=”1″] [ux_banner height=”540px” height__sm=”530px” bg=”853″ bg_pos=”33% 82%” link=”https://shahkarezehn.com/product-category/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d8%b3%d8%aa%db%8c/”] [text_box width=”67″ width__sm=”60″ position_x=”85″ position_x__sm=”100″ position_y=”70″ position_y__sm=”100″]

محصولات ارسالی

[divider] [/text_box] [/ux_banner] [/col_grid] [col_grid span=”8″ span__sm=”13″ depth=”1″] [ux_banner height=”1000px” bg=”721″ bg_size=”original” bg_pos=”63% 35%” border=”0px 0px 0px 0px” link=”https://shahkarezehn.com/product/%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%82%d8%b7%d8%a8%db%8c-%db%b1/”] [text_box width=”33″ width__sm=”43″ position_x=”90″ position_x__sm=”95″ position_y=”75″ position_y__sm=”90″]

ستاره قطبی 

[divider] [/text_box] [/ux_banner] [/col_grid] [/ux_banner_grid] [title style=”bold-center” text=”دوره های آموزشی” margin_top=”22px”] [ux_products style=”shade” columns__sm=”2″ slider_bullets=”true” show_cat=”0″ show_title=”0″ show_rating=”0″ show_price=”0″ cat=”44″ image_height=”308px”] [gap height=”36px”] [ux_banner height=”414px” height__sm=”138px” bg=”858″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.26)” bg_pos=”44% 67%” parallax=”7″] [text_box width=”37″ width__sm=”78″ position_x=”100″ position_y=”10″]

بزودی…

سمینار های ما بزودی باز هم برگزار خواهند شد…

[gap height=”18px”] [/text_box] [/ux_banner] [gap height=”36px”] [ux_banner height=”496px” height__sm=”144px” bg=”271″ bg_color=”rgb(11, 2, 2)” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.26)” bg_pos=”71% 52%” link=”https://shahkarezehn.com/product/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%87%d9%81%d8%aa/”] [text_box width=”37″ width__sm=”78″ position_x=”75″ position_y=”25″] [gap height=”18px”] [/text_box] [/ux_banner]