آزمون عشق

آزمون عشق به شما کمک می کند که نیاز های خود را شناسایی کنید و بدانید کدام نیاز بیشتر برای شما اهمیت دارد .

این آزمون مورد تایید مشاوران و روانشناسانی که از رویکرد زوج درمانی واقعیت درمانی استفاده می کنند است .

شما با دانستن این که چه نیازی برای شما مهم تر است می توانید زندگی زناشویی بی نظیری تشکیل دهید .